Ustavni sud BiH (Institucije BiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 251 226
fax: 033 561 134

E-mail
info@ustavnisud.ba  

 
Web sajtovi Ustavni sud BiH

Ovaj unos je zadnji put updateovan Thursday November 1, 2007 (03:43 PM).