Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Institucije FBiH)

Primarna adresa
Adresa (POSAO)

Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
FBiH
tel: 033 201 784
fax: 033 201 784  

 

Ovaj unos je zadnji put updateovan Monday May 14, 2007 (12:11 PM).