Mailing lista
odaberi grupu

Svi kontakti
Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS aaqi@blic.net (Kontakt adresa) 
Agencija za antidoping kontrolu BiH info@ada.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine agencija@fba.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine kontakt@ads.gov.ba (Oficijelna adresa)
konkursi@ads.gov.ba (Sektor za postavljen)
obuke@ads.gov.ba (Sektor za obuku i IT) 
Agencija za državnu službu Federacije BiH info@adsfbih.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za državnu upravu Republike Srpske adurs@adu.vladars.net (Kontakt adresa) 
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH iddeea@iddeea.gov.ba 
Agencija za izdavanje garancija iga@igabih.com
lamijakozaric@igabih.com (Lamija Kozarić-Rahma)
vlatkotvrtkovic@igabih.com (Vlatko Tvrtković, Za)
d.mirko@inecco.net (Mirko Dejanović, Zam)
rankaradovic@igabih.com (Ranka Radović, Pravn) 
Agencija za javne nabavke BiH office@javnenabavke.ba (Kontakt adresa)
kontakt@javnenabavke.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine akaz@akaz.ba (Kontakt email) 
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine  
Agencija za lijekove Republlike Srpske, prestala sa radom 01.05.2009. opp@al.rs.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za nadzor nad tržištem BiH msa.info@annt.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za osiguranje depozita BiH aod@bih.net.ba (Agencija za osiguran)
josip_nevjestic@aod.ba (Direktor - sjedište)
branislava_lisica@aod.ba (Direktor - filijala)
dijana_kovacevic@aod.ba (Administrativno tehn)
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba (Direktor - filijala)
dragica_duno@aod.ba (Administrativno tehn)
filijala Sarajevo 
Agencija za osiguranje depozita BiH aod@bih.net.ba (Agencija za osiguran)
josip_nevjestic@aod.ba (Direktor - sjedište)
branislava_lisica@aod.ba (Direktor - filijala)
dijana_kovacevic@aod.ba (Administrativno tehn)
sjedište i filijala Banja Luka
sead_manov@aod.ba (Direktor - filijala)
dragica_duno@aod.ba (Administrativno tehn)
filijala Sarajevo 
Agencija za osiguranje u BiH info@azobih.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine info@rap.ba (Oficijelna e-mail ad) 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH  
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine apfbih@bih.net.ba
apftbiro@bih.net.ba 
Agencija za promociju stranih investicija fipa@fipa.gov.ba (Agencija za promocij)
mostar@fipa.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za promociju stranih investicija fipa@fipa.gov.ba (Agencija za promocij)
mostar@fipa.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za promociju stranih investicija fipa@fipa.gov.ba (Agencija za promocij)
mostar@fipa.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine arz@arz.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine genderagencijabih1@bih.net.ba (Kontakt e-mail) 
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH info@hea.gov.ba (Kontakt) 
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine agencija@fsa.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agencija za statistiku BiH bhas@bhas.ba (Agencija za statisti) 
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini azlpinfo@azlp.gov.ba (Kontakt adresa) 
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH kontakt@apik.ba (Kontakt adresa) 
Arhiv Bosne i Hercegovine info@arhivbih.gov.ba (Kontakt adresa) 
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine info@arhivfbih.gov.ba (Kontakt adresa) 
Arhiv Republike Srpske arhivrs@inecco.net (Kontakt adresa) 
Biro za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske press@biro.vladars.net (Kontakt adresa) 
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH tanja.hadziavdic@cest.gov.ba (Kontakt adresa) 
Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj sekretar@rs.cest.gov.ba (Kontakt adresa) 
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja  
Centar za uklanjanje mina u BiH bhmac@bhmac.org (Kontakt adresa)
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org (Direktor:)
ahdin_o@bhmac.org (Zamjenik direktora -)
darvin_l@bhmac.org (Zamjenik direktora-)
fabijan_g@bhmac.org (Šef ureda :)
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net (Šef :) 
Centar za uklanjanje mina u BiH bhmac@bhmac.org (Kontakt adresa)
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org (Direktor:)
ahdin_o@bhmac.org (Zamjenik direktora -)
darvin_l@bhmac.org (Zamjenik direktora-)
fabijan_g@bhmac.org (Šef ureda :)
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net (Šef :) 
Centar za uklanjanje mina u BiH bhmac@bhmac.org (Kontakt adresa)
Ured u Sarajevu
dusan_g@bhmac.org (Direktor:)
ahdin_o@bhmac.org (Zamjenik direktora -)
darvin_l@bhmac.org (Zamjenik direktora-)
fabijan_g@bhmac.org (Šef ureda :)
Ured u Banja Luci
travarz@inecco.net (Šef :) 
Centralna banka BiH  
Centralna izborna komisija BiH kontakt@izbori.ba (kontakt,)
info@izbori.ba (kontakt,)
webmaster@izbori.ba (kontakt,) 
Centralni registar hartija od vrijednosti RS crhov_rs@inecco.net (Kontakt adresa) 
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH  
Direkcija za evropske integracije press@dei.gov.ba 
Direkcija za privatizaciju RS - ugašena slavica.skoro@rsprivatizacija.com (Kontakt adresa) 
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA bhdca@bhdca.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH  
Dom za ljudska prava BiH commission@hrc.ba (Glavni ured) 
Dom za ljudska prava BiH commission@hrc.ba (Glavni ured) 
Državna agencija za istrage i zaštitu  
Državna komisija za označavanje BiH granice  
Državna regulatorna komisija za električnu energiju info@derk.ba (Kontakt adresa) 
Federalna direkcija robnih rezervi  
Federalna komisija za nestala lica compbih@bih.net.ba (Kontakt adresa) 
Federalna uprava civilne zaštite fucz@fbihvlada.gov.ba (Kontakt adresa) 
Federalna uprava policije  
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove  
Federalni meteorološki zavod  
Federalni zavod za MIO/PIO info@fzmiopio.ba (Kontakt e-mail) 
Federalni zavod za MIO/PIO info@fzmiopio.ba (Kontakt e-mail) 
Federalni zavod za programiranje razvoja  
Federalni zavod za statistiku bhstat@bih.net.ba (Kontakt adresa) 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije  
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije  
Federalno ministarstvo finansija fmf.kab@bih.net.ba (Kabinet ministra) 
Federalno ministarstvo kulture i športa  
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  
Federalno ministarstvo odbrane  
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva info@fmpvs.gov.ba (Kontakt adresa)
inffmpvs@bih.net.ba (Kontakt adresa)
marinko.bozic@fmpvs.gov.ba
faketa.begovic@fmpvs.gov.ba 
Federalno ministarstvo pravde  
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija  
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija  
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša fmokolis@bih.net.ba (Kontakt adresa)
opstipos@bih.net.ba (Kontakt adresa)
mprostor@bih.net.ba (Sektor prostornog ur)
mehmed.cero@fmpuio.gov.ba (Sektor okoliša)
fmobnova@bih.net.ba (Sektor za realizacij)
fatimaha@bih.net.ba (Sektor za normativno) 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica  
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta  
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta  
Federalno ministarstvo trgovine  
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova  
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra kabinet@bih.net.ba (Kontakt adresa) 
Federalno ministarstvo zdravstva  
Federalno pravobraniteljstvo  
Federalno tužiteljstvo  
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA info@fondstan.lol.ba (Opšta pitanja)
uprava@fondstan.lol.ba (Uprava) 
Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca fondkantona@bih.net.ba
fondks@bosnia.ba 
Fond stanovanja Republike Srpske  
Fond za povratak Bosne i Hercegovine info@fondzapov.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske office@rsdef.org (Kontakt adresa) 
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH fzo-brcko@bdcentral.net (Službeni e-mail) 
Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpsk gcrsoffice@blic.net (Kontakt adresa)
gcrs_jelena@blic.net (Kontakt adresa)
d.tepsic@gc.vladars.net (Kontakt adresa) 
Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine  
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH mbagaric@smartnet.ba (Kontakt e-mail) 
Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine a.rapa@kfbih.com (predsjednik)
j.lasic@kfbih.com (dopredsjednik)
z.bevanda@kfbih.com
m.idrizovic@kfbih.com
info@kfbih.com (Kontakt adresa) 
Granična policija BiH  
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH ombud.consum@tel.net.ba (Kontakt adresa) 
Institucije ombudsmena Federacije Bosne i Hercegovine  
Institut za akreditiranje BiH slale@bata.gov.ba (Kontakt adresa)
zpetrovic@bata.gov.ba (Kontakt adresa)
mmarkovic@bata.gov.ba (Kontakt adresa) 
Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine info@ipr.gov.ba
mostar@ipr.gov.ba
sarajevo@ipr.gov.ba 
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine info@met.gov.ba (Kontakt adresa) 
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine stand@bas.gov.ba (Kontakt adresa) 
Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć  
Komisija za deminiranje BiH  
Komisija za hartije do vrijednosti Republike Srpske kontakt@sec.rs.ba (Kontakt adresa) 
Komisija za izbor i imenovanje  
Komisija za koncesije BiH  
Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine kom.zakoncesijefbih@bih.net.ba (Kontakt email) 
Komisija za provođenje carinske politike  
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine  
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH aneks8ko@bih.net.ba (Kontakt adresa) 
Konkurencijsko vijeće BiH kontakt@bihkonk.gov.ba (Kontakt) 
Mandatno-imunitetska komisija  
Ministarstvo civilnih poslova BiH  
Ministarstvo finansija i trezora BiH trezorbih@mft.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Ministarstvo finansija RS mf@mf.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH  
Ministarstvo nauke i tehnologije RS mnk@mnk.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo odbrane BiH  
Ministarstvo odbrane RS mo@mo.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS mps@mps.vladars.net (Kontakt adrese) 
Ministarstvo pravde BiH kontakt@mpr.gov.ba 
Ministarstvo pravde RS mpr@mpr.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS mer@mer.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo prosvjete i kulture RS mp@mp.vladars.net (Kkontakt adresa) 
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS mpb@mpb.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo saobraćaja i veza RS msv@msv.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo sigurnosti BiH  
Ministarstvo trgovine i turizma RS mtt@mtt.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS mup@mup.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS muls@muls.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH  
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja infouprava@uzzb.gov.ba (kontakt adresa) 
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Info@mvp.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS meoi@meoi.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS mirl@mirl.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ljudprav@mhrr.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS mgr@mgr.vladars.net (Kontakt adresa) 
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS mszs@mszs.vladars.net (Kontakt adresa) 
Narodna skupština Republike Srpske  
Odbor državne službe za žalbe  
Odbor za međunarodne odnose RS  
Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor  
Odbor za privredu i finansije  
Odbor za ustavna pitanja  
Odbor za zaštitu životne sredine  
Ombudsmen Republike Srpske ombudsman@blic.net (Kontak adresa) 
Ombudsmen za ljudska prava BiH info@ohro.ba (Kancelarija u Saraje)
ombudsman@bl.ohro.ba (Kancelarija u Banjal) 
Ombudsmen za ljudska prava BiH info@ohro.ba (Kancelarija u Saraje)
ombudsman@bl.ohro.ba (Kancelarija u Banjal) 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine  
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine  
Poreska uprava Republike Srpske kontakt@poreskaupravars.org (Kontakt adresa) 
Porezna uprava Federacije BiH info@pufbih.ba (Kontakt adresa) 
Pravobranilaštvo BiH kontakt@pbr.gov.ba (Kontakt adresa) 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH info@kfbih.com (Kontakt adresa Saraj)
gkfbih@tel.net.ba (Kontakt adresa Mosta) 
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH info@kfbih.com (Kontakt adresa Saraj)
gkfbih@tel.net.ba (Kontakt adresa Mosta) 
Registar vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine uprava@rvp.ba (Uprava)
info@rvp.baOpšte informacije
support@rvp.ba (Tehnička pitanja) 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH info@rak.ba (Ured u Sarajevu) 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH info@rak.ba (Ured u Sarajevu) 
Regulatorna agencija za komunikacije BiH info@rak.ba (Ured u Sarajevu) 
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu rscad@rscad.org (Kontakt adresa) 
Republička direkcija za obnovu i izgradnju  
Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme  
Republička direkcija za puteve  
Republička direkcija za robne rezerve  
Republička direkcija za vode Republike Srpske - Bijeljina rdvt@rstel.net (Kontakt adresa) 
Republička uprava carina  
Republička uprava civilne zaštite  
Republički devizni inspektorat  
Republički hidro meteorološki zavod  
Republički pedagoški zavod  
Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga  
Republički sekretarijat za sport i omladinu  
Republički sekretarijat za vjere  
Republički sekretarijat za zakonodavstvo  
Republički zavod za cijene  
Republički zavod za geološka istraživanja  
Republički zavod za planiranje  
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju  
Republički zavod za statistiku stat@rzs.rs.ba (Kontakt adresa) 
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa  
Republičko javno pravobranilaštvo  
Republičko tužilaštvo rjt@inecco.net (Kontakt adresa) 
Sekretarijat Predsjedništva BiH pbihinfo@bih.net.ba (Služba za odnose s j) 
Služba predsjednika Republike Srpske  
Služba za poslove sa strancima stranci@sps.gov.ba (Kontakt e-mail) 
Služba za zajedničke poslove institucija BiH szpbih@smartnet.ba (kontakt adresa) 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine  
Sud BiH  
Transparency International BiH info@ti-bih.org (Kontakt adresa) 
Transparency International BiH info@ti-bih.org (Kontakt adresa) 
Tužilaštvo BiH info@tuzilastvobih.gov.ba (Kontakt adresa) 
Uprava za indirektno oporezivanje BiH info@uino.gov.ba (Kontakt adresa) 
Ured koordinatora za reformu javne uprave parco.office@parco.gov.ba (Oficijelni e-mail) 
Ured za informiranje FBiH  
Ured za nadzor društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine nados@bih.net.ba (Kontakt adresa) 
Ured za razmatranje žalbi BiH urz@bih.net.ba (Kontakt adresa) 
Ured za reviziju institucija BiH saibih@bih.net.ba
msego@revizija.gov.ba
btrninic@revizija.gov.ba 
Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine vrifbih@vrifbih.ba (Kontakt adresa) 
Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH  
Ured za veterinarstvo BiH info@vet.gov.ba (Oficijelni e-mail) 
Ured za zakonodavstvo BiH  
Ured za zakonodavstvo FBIH  
Ustavni sud BiH info@ustavnisud.ba 
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine  
Ustavni sud Republike Srpske  
VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE cis@komorabih.ba (Kontakt adresa) 
Vijeće Ministara BiH  
Vijeće Naroda Republike Srpske  
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH press@hjpc.ba (Kontakt adresa)
vstvbih@pravosudje.ba (VSTV)
csd@pravosudje.ba (Centar za sudsku dok)
udt@hjpc.ba (Ured disciplinskog t)
predsjednik@hjpc.ba (predsjednik VSTVBiH)
predmeti@pravosudje.ba (Tim za podršku koris) 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine info@fbihvlada.gov.ba (Vlada FBiH) 
Vlada Republike Srpske  
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine  
Vrhovni sud Republike Srpske  
Zakonodavno-pravni odbor  
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH  
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine  
Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine  
Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine zavod@smartnet.ba (Kontakt adresa) 
Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine  From:Subject:Tekst poruke:Adresar verzija 1.03 | ADSBiH homepage | USBiH homepage
© 2004 Agencija za državnu službu BiH i Ustavni sud BiH. Sva prava pridržana.